Fremtidens sykehus – utfordringer og muligheter Rapport

Fremtidens sykehus – utfordringer og muligheter

Rapport

Forstå utfordringene med fremtidens sykehus

Helsevesenet har blitt sterkt påvirket gjennom koronapandemien, og vi ønsket derfor å se nærmere på utfordringene fremtidens sykehus står overfor.  Denne innsikten deler vi i vår rapport "The Hospital of the Future: Challenges and Stakes». Den beskriver de menneskelige, logistiske og tekniske utfordringene som dagens sykehus står overfor, og rapporten presenterer innovative ideer fra internasjonale helseeksperter. Å forstå våre menneskelige behov ligger til grunn for alt vi gjør, og er også kjernen i Tarketts motto; "Human-Conscious Design".  

Morgendagens sykehus må bli mer effektive, bærekraftige og ha et større fokus på mennesket. Rapporten vår beskriver de tre viktigste faktorene for en positiv pasientopplevelse – forbedret tilgjengelighet, større innflytelse fra pasienter og pårørende, samt økt livskvalitet for pasienter og personale. For å komme dit kreves det forbedringer innen sykehusdesign, et større fokus på mennesket og ny teknologi.

Disse forbedringene forutsetter at forskjellige fagområder innen helsesektoren samarbeider og deler sin kunnskap og ekspertise. Vi har snakket med ulike eksperter i helsevesenet for å forstå hvordan fremtidens sykehus kan utvikle seg. Resultatet presenteres i denne nye rapporten.

Grunnlaget for rapporten

Som grunnlag for rapporten ligger en omfattende litteraturgjennomgang om emnet, og kvalitative dybdeintervjuer med eksperter innen helsevesenet og sykehusdesign fra forskjellige deler av verden. Rundebordskonferanser ble også arrangert, der vi samlet eksperter for å forme en visjon for fremtidens sykehus. Denne rapporten er et sammendrag av kunnskap som har kommet frem under prosessen.

Samarbeid mellom ulike fagfelt

Ekspertene som har bidratt til rapporten kommer fra ulike, men sammenfallende kompetanseområder – alt fra design og arkitektur til medisinsk ekspertise og omsorg. Denne bredden bidrar til å dekke "hullene" som finnes mellom ulike fagområder. Et viktig aspekt da vi lagde rapporten, var å undersøke spørsmålet om fremtidens sykehus fra et bredt perspektiv, slik at anbefalingene er relevante for de mange forskjellige interessene som finnes.

Samarbeid mellom ulike fagfelt

Last ned rapporten
”The Hospital of the Future: Challenges and Stakes”

Hovedpunkter

Forbedre tilgangen til pleie

 • En aldrende og økende befolkning samt kroniske sykdommer øker belastningen på helsevesenet.
 • Den pågående pandemien har synliggjort utfordringer i dagens helsesystem.
 • Tilgjengeligheten på helsehjelp er en utfordring de kommende årene. Dette skyldes først og fremst mangelen på ansatte, men også andre faktorer som tilgang til helsefasiliteter m.m.
 • Den økte digitaliseringen som har oppstått som følge av pandemien kan bidra til å øke tilgjengeligheten til sykepleie.
 • Et tilgjengelighetstilpasset sykehusmiljø gjør det lett for pasienter og personale å komme seg rundt og finne frem, hvilket er viktig for at pleien skal være lett tilgjengelig.  

Styrk pasientenes og personalets posisjon

 • Pasienter, pårørende og pleiepersonale må sammen skape forutsetninger for at pasienten skal bli delaktig i pleien og pleieprosessen.
 • Mange pasienter synes det er viktig med åpenhet i prosessene.
 • Kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell er nøkkelen til at pasienten skal føle seg informert og delaktig i pleieprosessen.
 • E-helsetjenester, hjemmesykepleie og lokale helsetjenester bidrar til å forenkle pasientpleien og reduserer sykehusoppholdet. 
   

Skape livskvalitet i sykehusmiljøer

 • Gjennom godt design kan man skape arealer som bidrar til pasientens følelse av fred og ro, integritet og kontroll. 
 • Tilgangen på helsepersonell og arbeidsmiljøet de jobber i påvirker pasientens opplevelse.
 • Atskilte områder der helsepersonell kan koble av og hente seg inn igjen fra det krevende sykehusmiljøet i løpet av arbeidsdagen er viktig. 

Kontinuitet i pleien er viktig uansett situasjon

 • Kontinuitet i pleien er en avgjørende faktor for pasientens opplevelse
 • Å forebygge infeksjoner er en stor utfordring for helsevesenet
 • Fleksible sykehus er en måte å forberede seg på akutte pleiebehov på.

 

Økt effektivitet gjennom digitalisering

 • Et "smart" sykehusbygg kan gi pasienten en bedre opplevelse på sykehuset, gjennom forenklet administrasjon som gjør at personalet kan bruke mer tid på pasienten.
 • BIM (bygningsinformasjonsmodellering) er en viktig ressurs ved vedlikehold av sykehus og bidrar til å øke pasientopplevelsen.
 • Digitaliseringen av det fysiske miljøet bidrar til økt bærekraft. 

En bærekraftig utvikling innen helsevesenet

 • Helseinstitusjoner genererer vanligvis store CO2-utslipp
 • En reduksjon i energiforbruket og en forbedret avfallshåndtering er tiltak som har direkte innvirkning på helsevesenets CO2-utslipp.
 • Redusert bruk av legemidler og bærekraftige innkjøpsprosesser er tiltak som har en indirekte virkning på reduksjonen av klimagassutslipp.
 • Bærekraftige pleieprosesser som reduserer pasientens sykehusopphold kan ha stor innvirkning på utslippene av klimagasser.

 

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til rapporten Hospitals of the Future, eller hvordan Tarkett kan hjelpe til, ta kontakt med oss!

Vår kunnskap

Infeksjonsforebygging og gulv

Covid19-pandemien har understreket viktigheten av god håndhygiene og gode rutiner for rengjøring for å redusere spredningen av Corona-viruset. Det har også bidratt til økt fokus på infeksjonsforebygging og kontroll i somatikken og geriatrien, for å stoppe infeksjoner og motvirke antibiotikaresistens. I denne sammenhengen er valg av gulv- og veggbelegg avgjørende for å skape effektive rutiner for rengjøring.

En løsning for alle rom

Sykehus og andre pleie- og omsorgsinstitusjoner, stiller spesielle krav til gulvenes funksjonalitet. Vi designer gulvløsningene innen helsesektoren med tanke på pasienter og personale – og med funksjonskrav som slitasje, sikkerhet, komfort og infeksjonsforebygging.