EPD - Spørsmål & Svar

EPD - Spørsmål & Svar

Hvor finner jeg EPD til et produkt på Tarketts nettside?
Om det finnes en EPD for produktet finner du denne på produktsiden under fliken "Dokument", og i Dokumentsenteret  

Hva står LCA for, og hva er det?
LCA står for life-cycle assessment eller life-cycle analysis. En LCA er en form for analyse av et produkts miljøpåvirkning i løpet av dets levetid / livssyklus. 

Hva er forskjellen på LCA og EPD?
En EPD er en tredjeparts-sertifisert sammenfatning av en LCA.

Hva menes med Cradle to Gate, Cradle to Grave og Cradle to Cradle?
”Cradle to Gate” betyr at EPD:n som er tatt frem bare inneholder verdier fra de tre første livssyklusstadiene, A1-A3. ”Cradle to Grave” betyr derimot at alle relevante livssyklusstadier er tatt med, fra råvareutvinning (A1) til avfallshåndtering ved endt levetid (C - End of life) ) og informasjon om sirkulær økonomi der aktuelt (D - Resource recovery stage).

Hva er A1-A3, og hvor finner man det?
A1-A3 kalles også Product stage, Cradle to Gate eller Total production, er produktets tre første trinn i dets livssyklus: råvareutvinning (A1), transport til fabrikk (A2) og produksjon (A3). Et produkts miljøpåvirkning under sin levetid finner du på slutten av en EPD. I de fleste EPD:er summeres A1 + A2 + A3 til A1-A3.

Hva er CO2ekv?
CO2ekv står for karbondioksid ekvivalenter (CO2-ekvivalent), og er en enhet som benyttes i EPD:er for å angi mengde drivhusgasser som en livssyklus bidrar med. Avhengig av hvilken klimagass som slippes ut, blir mengden omgjort til karbondioksidekvivalenter. For eksempel hvis klimagassen metan slippes ut, er den tilsvarende verdien til karbondioksid 25. En kg metan har dermed samme klimapåvirkning som 25 kg karbondioksid.

Hva står GWP for, og hva er det?
GWP står for Global Warming Potential og er en parameter i en EPD som beskriver produktets miljøpåvirkning gjennom klimagassutslipp. Enheten som brukes til GWP er kg CO2ekv.

Hvilken enhet bruker gulv for GWP?
kg CO2ekv/kvm gulv

Kan en produktspesifikk EPD gi poeng i BREEAM?
Ja, en produktspesifikk EPD kan brukes for å få poeng i ”Mat02 – Life Cycle Impacts and service planning” i BREEAM.

Kan en produktspesifikk EPD gi poeng i LEED V4?
Ja, en produktspesifikk EPD kan brukes for å få poeng i  ”MRc2 - Building Product Disclosure and Optimization – EPD” i LEED V4.

Hvordan leser man -5,85E-01, 1,48E+01 eller 6,02E+00 i en EPD?
”E” står for Exponent og brukes for å korte ned store og små tall ved hjelp av 10-potenser. Tallet -5,85E-01 betyr -5,85 * 10-1 og blir da -0,585, mens tallet 1,48E+01 står for 14,8. Man kan også tenke slik at minustegnet i E-01 betyr at desimaltegnet skal flyttes 1 steg til venstre, mens plusstegnet i E+01 innebærer at desimalen flyttes 1 steg til høyre. Står det E+00 skal desimaltegnet bli på sin plass, 6,02E+00 står altså for 6,02. 

Hvorfor kan det være vanskelig å sammenligne ulike EPD:er, og hva må man tenke på?
EPD:er utformes i henhold til standariserte normer slik som EN 15804+A1. Dette betyr at alle trinnene i livssyklusen i EPD:er inneholder samme type informasjon. Hvordan denne informasjonen blir produsert kan imidlertid variere. Når en EPD opprettes, gjøres det en rekke avgrensninger og antakelser, noe som kan føre til at verdier i EPD:er kan se ulike ut mellom forskjellige produkter. Eksempler på dette kan være avfallshåndtering som foregår, og lengden på transportavstandene. En annen forskjell kan være hvilken database som brukes til estimerte verdier.

Hvordan kan Tarketts 2,5 mm linoleumgulv ha en negativ kg CO2/m2 verdi i A1-A3?
Hvorfor A1-A3 blir negativ har med våre naturlige råvarer i linoleum å gjøre. Når naturlige råvarer vokser, binder de CO2 (fotosyntesen). Dette tas i betraktning i en EPD:s A1-trinn, noe som betyr at A1 for vår linoleum blir negativ. GWP:n for A2 og A3 er også så lav at når vi deretter summerer A1+A2+A3, blir A1-A3 fortsatt negativ, -0,585 kg CO2ekv/m2 for Tarketts 2,5 mm linoleum. Vi har dermed en stor andel naturlige råvarer i produktene, lave transportutslipp til fabrikken og lave produksjonsutslipp.

Hvorfor har Tarketts nye EPD for linoleum mye bedre verdier enn den gamle, hva er forskjellen?
Hovedforskjellen mellom EPD:ene er at den nye er basert på en ”Reference Service Life” på 1 år i stedet for de foregående 20 år, at det er tatt hensyn til CO2 bundet i de naturlige råvarene og at vi har klart å redusere klimapåvirkningen fra vår produksjon videre gjennom flere klimasmarte invsteringer. Ytterligere forbedringer sammenlignet med den gamle er at antagelser er oppdatert i forhold til gjeldende data, noe som har resultert i lavere miljøpåvirkning i flere livssyklusstadier.
 

Kontakt oss

Ved spørsmål om Tarketts EPDer, vennligst kontakt:

Nils Säving, miljøspesialist: +46 8 625 19 74, nils.saving@tarkett.com

Du er kanskje også interessert i:

Gjenvinning av utrevne linoleumsgulv
Gjenvinning av utrevne linoleumsgulv

Tarkett har utvidet ReStart-systemet til også å omhandle materialgjenvinning av kapp og installasjonsspill av linoleum.

Ny EPD for Tarketts Linoleum
Ny EPD for Tarketts linoleum – nå med klimabesparing i A1-A3

En ny EPD (Environmental Product Declaration) er tatt frem for Tarketts linoleumgulv. EPDen viser at Tarketts linoleum 2,5 mm har et negativt karbondioksidutslipp under ”Cradle to Gate” dvs A1-A3.