Moodboard for arbeidsplass

Klimapåvirkning fra gulv  – en oversikt

En oversikt med lett tilgjengelig informasjon om gulvenes klimapåvirkning

Klimapåvirkning har blitt en stadig viktigere faktor ved valg av produkter i byggeprosjekter. Tarkett har i flere år benyttet såkalte EPD-er (Environmental Product Declaration), hvor klimapåvirkningen til produktene beskrives gjennom hele livssyklusen, fra utvinning av råvarer til avfallshåndtering. En EPD kan være kompleks å lese, og det tar ofte tid å forstå forskjellene i klimapåvirkning mellom ulike materialer og produkter. Derfor har vi utarbeidet en oversikt med lett tilgjengelig informasjon for norske forhold om klimapåvirkning, samt om materialet er resirkulerbart eller ikke, og hvilke sertifiseringer produktet har. Vi kaller dette dokumentet "Klimapåvirkning fra gulv – en oversikt".

EPD-dokumenter er ment å kunne brukes av ulike interessenter, og derfor presenteres klimapåvirkningen til produkter på ulike måter, for eksempel basert på karbonavtrykk, forsuring og nedbrytning av ozonlaget. Det kan være vanskelig å finne den informasjonen man leter etter, og for mange av våre kunder er fokuset på karbonavtrykket til et produkt. En EPD beskriver klimapåvirkningen fra et bredt, ofte europeisk eller globalt perspektiv. Det betyr at informasjon om transportavstander og resirkuleringssystemer ikke alltid er representativt for det lokale markedet der produktet skal brukes. Dette tydeliggjøres også i dokumentet, og vi håper oversikten blir nyttig når man raskt vil sammenligne klimapåvirkningen for ulike materialer.

I dokumentet presenteres en sammenstilling av alle Tarketts gulvprodukter med denne typen klimarelatert informasjon, tilpasset norske forhold. Informasjonen presenteres gjennom flere ulike kategorier: 

 

 • Verdien for A1-A3: Klimapåvirkning Cradle to Gate (råvarer, transport av råvarer og produksjon).
 • Verdien for A1-A3, men bare den fossile klimapåvirkningen inkludert: Biogent karbon og markpåvirkning er ikke inkludert i verdien.
 • Estimert A4-verdi: Klimapåvirkning fra transport til kunde i Norge.
 • Verdien for A5: Klimapåvirkning fra installasjonen av produktet.
 • Total klimapåvirkning (A1-D): Cradle to Grave (råvare til avfallshåndtering). Alle verdier kommer fra EPD-er.
 • Om installasjonssvinnet er resirkulerbart og det finnes systemer i Norge for å samle inn og resirkulere det.
 • Om gulvet er resirkulerbart etter bruk og det finnes systemer i Norge for å samle inn og resirkulere det.
 • Andelen resirkulert materiale som produktet består av.
 • EPD referansenummer og lenke til EPD-en.
 • Produktsertifisering Cradle to Cradle: Hvis produktet er blitt sertifisert, og hvilken karakter det eventuelt har (bronse, sølv, gull).
 • Muligheten for å bruke produktet i Svanemerkede husprosjekter: Hvis produktet er Svanemerket eller tilgjengelig i en av Svanens produktportaler.
 • Produktsertifiseringene Byggvarubedömningen og Sundahus: Hvis produktet er tilgjengelig, og hvilken karakter det eventuelt har.

Kortfattade beskrivelser av kategoriene er tilgjengelige på forsiden av oversikten. Forsiden inneholder også informasjon om hvordan vi definerer "Gjenvinningsbar" i henhold til ISO 14021.

Oversikten kan filtreres og sorteres etter de produktene man er interessert i. På forsiden finnes også noen tips om hvordan man kan bruke disse funksjonene. Hvis man ønsker å lære å lese en EPD, finner man vår veiledning her.

Relaterte artikler

Gulvprøver med resirkulerbart materiale fra Tarkett
Circular Collection - våre resirkulerbare kolleksjoner

Vi vil vise at sirkulær økonomi fungerer i praksis, og være et forbilde som inspirerer andre ved å gå fra ord til handling. Circular Collection er en måte å vise dette på.

Klimagevinster ved gjenvinning - Tarkett
Klimagevinster ved gjenvinning

Gjenvinning av gulv sparer jomfruelige råvarer og reduserer avfallsmengde hvilket er en viktig del av vår sirkulære strategi. Vi har tatt frem et dokument som beskriver hvordan gevinsten beregnes

Aske fra Estland blir til ny råvare med negativt klimautslipp gjennom samarbeid mellom Tarkett og Ragn-Sells
Aske fra Estland blir til nytt råstoff med negativt klimautslipp gjennom samarbeid mellom Tarkett og Ragn-Sells

Tarkett og Ragn-Sells inngår samarbeid for å minske klimapåvirkning

Tarketts klimaveikart mot 2030
Tarkett reduserer utslipp med 30 % - slutter seg til Science Based Targets-initiativet

Tarkett lanserer nytt klimaveikart i tråd med Parisavtalens overordnede mål om å begrense global oppvarming til 1,5 °C.