Moodboard for arbeidsplass

Klimapåvirkning fra gulv  – en oversikt

En oversikt med lett tilgjengelig informasjon om gulvenes klimapåvirkning

Klimapåvirkning har blitt et stadig viktigere aspekt ved valg av produkter til byggeprosjekter i både offentlig og privat sektor.  Tarkett har i flere år brukt såkalte EPDer (Environmental Product Declaration) hvor klimapåvirkningen av produkter beskrives for hele livssyklusen, fra råvareutvinning til avfallshåndtering. En EPD kan være komplisert å lese og det tar ofte tid å forstå forskjellene i klimapåvirkning mellom ulike materialer og produkter. Derfor har vi laget en oversikt med lett tilgjengelig informasjon for norske forhold om klimapåvirkning, men også om nevnt om et materiale er resirkulerbart eller ikke. Vi kaller dokumentet ”Klimapåvirkning fra gulvet - en oversikt”.

EPD-dokumenter er ment å brukes av en rekke aktører og derfor presenteres klimapåvirkning av produkter på ulike måter, for eksempel basert på karbonavtrykk, forsurning og nedbryting av ozonlaget. Dette gjør det vanskelig å finne informasjonen du leter etter. For mange av våre kunder er det karbonavtrykket til et produkt som er i fokus. En EPD beskriver klimapåvirkning fra et bredt, ofte europeisk og globalt perspektiv. Dette gjør at data om transportavstander og gjenvinningssystemer ikke alltid er representative for det lokale markedet hvor produktet skal brukes. Derfor håper vi at oversikten vil være nyttig når man raskt vil kunne sammenligne klimagevinsten for ulike materialer. 

Dokumentet inneholder en oppsummering av alle Tarketts produkter med denne typen klimarelatert informasjon, tilpasset norske forhold. Informasjonen presenteres gjennom 6 ulike kategorier: 

  • Verdien for A1-A3 dvs klimapåvirkning Cradle to Gate (råvare og produksjon)
  • Estimert A4-verdi dvs klimapåvirkning fra transport til kunde i Norge
  • Resirkuleringsscenario i C-modulen: dvs om resirkulering er presentert i EPD-dokumentet
  • Om monteringskapp er resirkulerbart og det finnes systemer i Norge for å samle inn og gjenvinne det
  • Om gulvmaterialet er resirkulerbart etter bruk og det finnes systemer i Norge for å samle inn og gjenvinne det
  • Andel resirkulert materiale som produktet består av

Korte beskrivelser av kategorier som er tilgjengelig på første side i oppsummeringen. Forsiden inneholder også informasjon om hvordan vi definerer "Resirkulerbar" i henhold til ISO 14021. 

Oversikten kan filtreres og sorteres etter produktene du er interessert i. På forsiden er det noen tips om hvordan du bruker disse funksjonene.  

Oversikten inneholder også informasjon om produktet er vurdert av SundaHus eller Byggvarubedömningen.

Relaterte artikler

Gulvprøver med resirkulerbart materiale fra Tarkett
Circular Collection - våre resirkulerbare kolleksjoner

Vi vil vise at sirkulær økonomi fungerer i praksis, og være et forbilde som inspirerer andre ved å gå fra ord til handling. Circular Collection er en måte å vise dette på.

Klimagevinster ved gjenvinning - Tarkett
Klimagevinster ved gjenvinning

Gjenvinning av gulv sparer jomfruelige råvarer og reduserer avfallsmengde hvilket er en viktig del av vår sirkulære strategi. Vi har tatt frem et dokument som beskriver hvordan gevinsten beregnes

Aske fra Estland blir til ny råvare med negativt klimautslipp gjennom samarbeid mellom Tarkett og Ragn-Sells
Aske fra Estland blir til nytt råstoff med negativt klimautslipp gjennom samarbeid mellom Tarkett og Ragn-Sells

Tarkett og Ragn-Sells inngår samarbeid for å minske klimapåvirkning

Tarketts klimaveikart mot 2030
Tarkett reduserer utslipp med 30 % - slutter seg til Science Based Targets-initiativet

Tarkett lanserer nytt klimaveikart i tråd med Parisavtalens overordnede mål om å begrense global oppvarming til 1,5 °C.