Global oppvarming

Global oppvarming

- Tarkett

Global oppvarming

Den globale oppvarmingen er en av de største truslene mot menneskeheten. Det er ikke lenger tvil blant verdens ledende klimaforskere om at jordens gjennomsnittstemperatur stiger og at de mener det er en direkte forbindelse til utslipp av karbondioksid forårsaket av menneskets forbrenning av fossilt brensel.

Skal vi lykkes med å begrense den globale oppvarmingen i samsvar med målene i Parisavtalen, vil det kreve endringer i måten vi produserer, forbruker og lever livene våre på, uansett hvor på planeten vi bor. Endringene som trengs vil påvirke alle, både politikken og våre sosiale institusjoner så vel som innbyggere og bedrifter.

Tarkett er en av verdens største produsenter av gulv. Vi er med på å skape miljøer for arbeid, rekreasjon, omsorg og utdanning – og vi ønsker å være med på å bygge fremtidens samfunn. Men vi er også en del av den globale industrialiseringen som i stor grad er årsaken til klimakatastrofen som vi snart risikerer å stå overfor. Vi føler et stort ansvar for å gjøre alt vi kan for å bremse den globale oppvarmingen og forvalte jordens ressurser, slik at vi kan utvikle et samfunn som er bærekraftig på lang sikt innenfor planetens grenser.

Vår påvirkning på klimaet

Tarkett-konsernet selger 1,3 millioner kvadratmeter gulv hver dag, og vi produserer nesten alt selv på en av våre 33 fabrikker rundt om i verden. Våre globale klimautslipp fordeler seg slik:

Tarkett-konsernet selger 1,3 millioner kvadratmeter gulv hver dag, og vi produserer nesten alt selv på en av våre 33 fabrikker r

De største utslippene av klimagasser fra gulvene våre kommer fra bruksfasen, beregnet til at våre gulv har en gjennomsnittlig levetid på 15 år. Utslipp i denne fasen kommer hovedsakelig fra strøm til støvsugere og andre vedlikeholdsmaskiner, samt utslipp fra produksjon og bruk av rengjørings- og vedlikeholdskjemikalier. Selv om disse utslippene er størst under gulvets bruksfase, er dette en fase der vi som produsenter ikke kan påvirke så mye.

Vi har større mulighet for å gjøre noe på andre områder, for eksempel med utslipp fra våre egne fabrikker og fra transport av gulvene. Vår største mulighet til å redusere utslipp handler imidlertid om å bruke riktige råvarer og sikre at produktene ved slutten av levetiden ikke går til forbrenning, men i stedet blir materialgjenvunnet.

Klimapåvirkning fra produksjonen

Hos Tarkett har vi som mål å optimalisere materialer og energiforbruk i hvert trinn av produksjonen. Vi har våre egne forsknings- og utviklingssentre, våre egne fabrikker og våre egne gjenvinningsanlegg - hvilket betyr at vi kan ha en helhetlig tilnærming til produksjonen og med sikkerhet vite hva som skjer i hvert trinn.  

Hva vi har gjort og gjør:

 • Tregulvfabrikken vår i Hanaskog bruker 100 % fornybar energi ved å bruke vårt eget treavfall til energiproduksjonen, men også ved å bruke grønn strøm.
 • Fra 2021 bruker vi også 100 % grønn strøm ved produksjonen av parkettgulv i Polen.
 • På vår vinylfabrikk i Ronneby Sverige, har vi fått støtte fra "klimatklivet" og byttet ut fossildrevne varmekjeler med elektriske, noe som har ført til at vi har redusert utslippene av klimagasser med mer enn 3000 tonn årlig. Alt strømforbruk kommer fra 100 % fornybar strøm.
 • Fabrikkfasilitetene våre i Narni i Italia (linoleumgulv) og Nederland (teppegulv) produserer egen strøm ved hjelp av solcellepaneler.
 • Ved linoleumfabrikken i Narni i Italia har vi installert et varmevekslingssystem som gjenvinner varme fra de store ovnene, en biomassekoker som produserer varmtvann til ovnene, solceller og et lukket vannkretsløp. 30 % av energibruken kommer fra egen produksjon, og den innkjøpte energien er 100 % fornybar. Utslippet av drivhusgasser er redusert med 44 % siden 2010.

Klimapåvirkning fra produktene våre

Alle materialer og produkter har en påvirkning på klimaet gjennom hele livssyklusen. 

Bruksfasen

Gulvmaterialer har generelt sett størst påvirkning i bruksfasen fordi gulvet i mange år rengjøres og vedlikeholdes med rengjøringskjemikalier og elektrisk drevne vedlikeholdsmaskiner. Samtidig kan det diskuteres om denne klimapåvirkningen virkelig skal tilskrives gulvet, og ikke eiendommens utslipp sammen med annen brukerrelatert påvirkning fra oppvarming, vedlikehold og drift.


Råvarer og produksjon

I tillegg til utslipp i bruksfasen, kommer de største klimautslippene fra gulv vanligvis fra utvinning av råvarer, produksjon av gulvene og fra forbrenning ved utriving (End of Life). Parkettgulv, linoleum og andre gulvmaterialer med en stor andel fornybare/biobaserte råvarer skiller seg imidlertid ut ved at de ofte har svært lave utslipp fra utvinning av råvarer, noen ganger til og med negative utslipp. Dette er fordi de fornybare råvarene binder karbondioksid i vekstperioden og dermed bidrar med en reduksjon av karbondioksid som noen ganger kan være større enn de totale utslippene fra utvinning, transport og produksjon av selve gulvet.

Utslipp fra transport, installasjon og riving av gulvmaterialer er ofte lave sammenlignet med utslipp fra andre deler i livssyklusen.

End of Life

Ved utriving og kast (End of Life) er det forbrenningen som gir de desidert største utslippene av klimagasser, mens deponier ofte gir lave, på grensen til ikke-eksisterende, utslipp. For produkter med fornybart og biologisk nedbrytbart materiale kan deponering imidlertid bety at produktet etter en stund brytes ned og danner metangass – som i seg selv er en veldig kraftig klimagass, omtrent 25 ganger verre enn karbondioksid. 

Gjenvinningen gir ofte lave utslipp, men det er uvanlig med EPD-er som viser et gjenvinningsscenario i End of Life. Dette er fordi produsenten må bevise overfor sertifiseringsorganet at materialgjenvinning er sannsynlig ved at det f.eks. finnes eksisterende gjenvinningsprosesser på plass og fungerende systemer for innsamling av utrevet materiale i en relevant del av markedet der produktet markedsføres. Tarkett har for tiden et gjenvinningsscenario i våre EPD-er for teppefliser (Ecobase), iQ Natural og løstlagte gulv i Genius-serien.  

Hos Tarkett ser vi på sirkulær økonomi som det viktigste tiltaket for å redusere klimapåvirkningen. Gjennom økt materialgjenvinning sørger vi for at avfall ikke går til forbrenning og i tillegg erstatter vi ofte nye fossile råvarer med gjenvunnet materiale, noe som gir store klimagevinster. I tillegg jobber vi for å øke andelen fornybare/biobaserte råvarer i produktene våre, noe som vil gi et mindre klimaavtrykk fra råvarer på grunn av binding av karbondioksid.  

Hva er LCA og EPD?

Livssyklusanalyse eller livssyklusvurdering (LCA) er en metode for å oppnå et helhetlig bilde av hvor stor den totale miljøpåvirkningen er i løpet av et produkts livssyklus fra utvinning av råvarer, via produksjonsprosesser og bruk til avfallshåndtering, inkludert transport og energiforbruk på mellomtrinnet.

Det er et omfattende arbeid å produsere en LCA, og i det første trinnet beregnes all tilførsel av ressurser (vann, energi) og råvarer fra vugge til grav, samt hvilke utslipp dette gir opphav til. 

For å gjøre sammenstillingen av ressursbruk og utslipp forståelig fra et miljøperspektiv, beregnes deretter miljøpåvirkningen fra disse. Eksempler på slike miljøpåvirkninger (indikatorer) er klimapåvirkning, forsuring, overgjødsling og ressursutarming. Klimapåvirkning, som er den miljøpåvirkningen som er mest i fokus i dag, kalles Greenhouse Warming Potential (GWP) og uttrykkes i karbondioksidekvivalenter (CO2eq). Påvirkningen uttrykkes per "funksjonelle enhet" som varierer avhengig av hvilken type produkt LCA viser til. For f.eks. melk, bensin og gulvlim er liter eller kg en passende funksjonell enhet. For gulvmaterialer brukes nesten alltid kvadratmeter.    

Resultatet fra LCA kan presenteres i en EPD (Environmental Product Declaration) som er en tredjeparts revidert erklæring utarbeidet i henhold til en etablert standard, f.eks. EN 15804. 

En EPD kan være 

 • Generisk – som beskriver miljøpåvirkningen fra et typisk produkt – ofte basert på et bransjegjennomsnitt fra flere lignende produkter
 • Produktspesifikk, som beskriver miljøpåvirkningen fra et spesifikt navngitt produkt

Tarkett har tredjeparts sertifiserte EPD-er for et stort antall produkter som du finner her.

Hvordan leser jeg en EPD?

EPD-en kan sies å være et pedagogisk og lettlest sammendrag av livssyklusanalysen til et produkt. Til tross for dette er en EPD ikke spesielt lett å forstå for en som ikke kjenner til den fra før av.

Klimagevinster ved gjenvinning

Hos Tarkett ser vi på sirkulær økonomi som en helt avgjørende måte å redusere klimapåvirkningen på. Gjennom økt gjenvinning sørger vi for at avfall ikke går til forbrenning og i tillegg kan vi ofte erstatte ny fossil råvare med gjenvunnet materiale, noe som gir store klimagevinster. 

Klimagevinstene ved gjenvinning består av følgende deler:

 • Ingen utslipp, ettersom avfallet ikke brennes
 • Reduserte utslipp, ettersom gjenvunnet materiale erstatter ny råvare
   

Klimapåvirkning fra transport

Hvis du ser på Tarketts globale klimagassutslipp, utgjør utslippene våre fra transport av gulvmaterialer omtrent 300 000 tonn årlig. Dette utgjør omtrent 12 % av våre totale utslipp (hvis du ser bort fra utslippene fra bruksfasen). De største transportutslippene kommer fra lastebiler som leverer råvarer og ferdige gulv. Tarkett eier ingen av sine egne lastebiler, men vi bruker eksterne transportselskaper og vi har en løpende dialog med dem der vi diskuterer hvordan vi kan redusere transportutslippene.

I forbindelse med gjenvinning blir det av og til hevdet at transport av materialer til gjenvinningsanlegget utligner hele klimagevinsten fra gjenvinningen. Dette stemmer imidlertid ikke. 

En gjennomsnittlig lastebiltransport i Sverige slipper ut 120 g CO2/tonn/km (Trafikanalys Rapport 2015:12). 

Her er noen skjematiske eksempler som viser at transport av materialer til gjenvinning har en svært begrenset innvirkning på de totale klimabesparelsene:

Eksempel A: 1 tonn monteringskapp vinyl fra Oslo til Ronneby 
Avstand: 620 km
Transportutslipp: 1 x 620 x 0,120 = 74 kg CO2
Bruttobesparelser (exkl. transport) 1000 x 3,6 = 3600 kg CO2

Nettobesparelse inkl. transport: 3526 kg CO2
Transportutslippenes andel av bruttobesparelsene: 2 %

Eksempel B: 1 tonn monteringskapp linoleum fra Oslo til Narni (Italia)
Avstand: 2500 km
Transportutslipp: 1 x 2500 + 0,120 = 300 kg CO2
Bruttobesparelser (exkl. transport) 1000 x 2,3 = 2300 kg CO2

Nettobesparelse inkl. transport: 2000 kg CO2
Transportutslippenes andel av bruttobesparelsene: 13 %

Eksempel C: 250 kvm/1 tonn teppefliser (Ecobase) fra Oslo til Tarkett Waalwijk (Nederland) 
Avstand 1: 1400 km
Transportutslipp 1: 1 x 1400 x 0,120 = 168 kg CO2
150 kg ekstrahert garn til Aquafil (Padua i Italia) 
Avstand 2: 1250
Transportutslipp 2: 0,150 x 1250 x 0,120 = 22,5 kg CO2
Bruttobesparelser (exkl. transport) 250 x 9,9 = 2475 kg CO2

Nettobesparelse inkl. transport: 2285 kg CO2
Transportutslippenes andel av bruttobesparelsene: 7,7 %

Relatert innhold:

Restart | Materialgjenvinning – å spare på jordens ressurser
ReStart – å spare på jordens ressurser

Gjennom ReStart-ordningen tar vi tilbake kapp og installasjonsavfall, og gjenvinner dette til råmateriale for nye gulv.

Klimagevinster ved gjenvinning - Tarkett
Klimagevinster ved gjenvinning

Gjenvinning av gulv sparer jomfruelige råvarer og reduserer avfallsmengde hvilket er en viktig del av vår sirkulære strategi. Vi har tatt frem et dokument som beskriver hvordan gevinsten beregnes

Hvordan leser jeg en EPD?
Hvordan leser jeg en EPD?

EPD-en kan sies å være et pedagogisk og lettlest sammendrag av livssyklusanalysen til et produkt. Til tross for dette er en EPD ikke spesielt lett å forstå for en som ikke kjenner til den fra før av.